Regulamin korzystania z logotypu
„Lepsza Szkoła”

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z oznaczenia graficznego przedstawionego poniżej w treści Regulaminu, które to oznaczenie stanowi logo projektu Lepsza Szkoła (dalej: Logotyp). Powyższe oznaczenie stanowi znak towarowy zarejestrowany w Polskim Urzędzie Patentowym (świadectwo ochronne nr 248232). Właścicielem praw do Logotypu oraz organizatorem projektu jest Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w Gdańsku, spółka wpisana pod numerem KRS 537551 do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 584-10-00-656 (zwana dalej GWO). Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Logotypu, na warunkach nieodpłatnej, ograniczonej w czasie, i nieprzenoszalnej licencji niewyłącznej.

  1. GWO udostępnia Użytkownikowi Logotyp do korzystania przez okres odpowiadający okresowi w jakim Użytkownik jest uczestnikiem projektu Lepsza Szkoła, z zastrzeżeniem pkt. 3 i 9 poniżej.
  2. Użytkownik może korzystać z Logotypu jedynie w celu zamieszczenia Logotypu na stronie WWW szkoły, na której prezentowane są przygotowane przez Użytkownika informacje związane bezpośrednio z jego udziałem w projekcie Lepsza Szkoła.
  3. Jeżeli na stronie WWW szkoły prezentowane są inne treści niż te odnoszące się bezpośrednio do uczestnictwa w projekcie Lepsza Szkoła, GWO ma prawo do jednostronnej oceny czy te inne treści nie wpływają negatywnie na wizerunek GWO lub postrzeganie (opinię o) projektu (-ie) Lepsza Szkoła. W razie zastrzeżeń dotyczących wizerunku strony Użytkownika, GWO może w każdym czasie cofnąć zgodę na korzystanie z Logotypu. W takim przypadku Użytkownik zobowiązany będzie do zaprzestania korzystania ze Logotypu i usunięcia go ze strony WWW w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania od GWO.
  4. Logotyp powinien być „podlinkowany” w taki sposób żeby osoba odwiedzająca stronę Użytkownika po kliknięciu na Logotyp została przeniesiona na stronę: www.ls.gwo.pl.
  5. Korzystanie z Logotypu może odbywać się jedynie w oryginalnym kształcie/wielkości/kolorystyce Logotypu, w jakiej zostanie on udostępniony Użytkownikowi. Dopuszcza się zmianę wielkości przy zachowaniu proporcji wymiarów oryginału.
  6. Użytkownikowi nie przysługuje prawo przenoszenia praw do korzystania z Logotypu na inne osoby.
  7. Zgoda na korzystanie z Logotypu ograniczona jest do warunków wprost określonych w niniejszym Regulaminie. W szczególności Użytkownik nie może w oparciu o udzielone w Regulaminie uprawnienia wykorzystywać Logotypu w celach zarobkowych, w tym w celu świadczenia usług lub sprzedaży towarów oznaczonych Logotypem.
  8. Spory mogące wynikać z zasad korzystania z Logotypu, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądów właściwych miejscowo dla siedziby GWO.
  9. Okres wypowiedzenia udzielonego zezwolenia na korzystanie z Logotypu wynosi 3 dni od daty wysłania przez GWO stosowanego wypowiedzenia na adres Użytkownika.
  10. Zmiana lub wypowiedzenie niniejszego Regulaminu może nastąpić w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Oświadczenie uważa się za skutecznie doręczone po 2 dniach od daty nadania go na ostatni znany Stronom adres korespondencyjny (w tym email).